شناخت نگرش­­های سیاسی شهروندان، برای درک مسائل عمده جامعه و رصدکردن روند تغییرات و تحولات فرهنگی و سیاسی افق تازه را­ می­گشاید. شناخت این نگرش­ها، نه‌تنها برای فهم واقع‌بینانه وضعیت موجود سیاسی کشور پرتوافکنی می­نماید؛ بلکه در تصویرسازی آینده نیز رهنمون می­سازد؛ زیرا ارزش­ها و نگرش­های سیاسی از یک­سو پیوند وثیق با رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کنونی جامعه دارد و از سوی دیگر نقشه کنش کنشگران سیاسی است که بر اساس شناخت آن‌ها، پیگیری تحولات آینده میسر …

سخن نخست

معامله بر سر انتخابات و قانون اساسی و حق رأی شهروندان، و نادیده‌گرفتن آن‌ها در نظام سیاسی برآمده از توافق احتمالی صلح، افغانستان را به قهقرا می‌بَرَد و منجر به تکرار تاریخ می‌شود. تعلیق قانون اساسی، منجلمه انتخابات و حق رأی، منجر به هرج‌ومرج خواهد شد و بار دیگر جزیره‌های کوچک قدرت و نظم ملوک‌الطوایفی در افغانستان شکل خواهد گرفت. تجربه‌ی تلخ جنگ‌های چهل‌ساله‌ی داخلی بر سر قدرت و انتقال آن، نباید فراموش یا نادیده گرفته شود. …

تحلیل