اشتباه مارکس در اینجاست که می خواست لغو مالکیت خصوصی بر زمین و ابزارتولید را با کنترل کارگران بر کارخانه ها یعنی ابزارتولید بدست آورد. در واقع او می خواست با اشتراکی کردن ابزارتولید سوسیالیسم را برقرار کند. این یک اشتباه بزرگ است. من کاملا متقاعد شده ام که باید با اشتراکی کردن زمین، سوسیالیسم را برقرار کرد. اشتراکی کردن ابزارتولید نتیجه اشتراکی کردن مالکیت بر زمین خواهد بود. …

سخن نخست

معامله بر سر انتخابات و قانون اساسی و حق رأی شهروندان، و نادیده‌گرفتن آن‌ها در نظام سیاسی برآمده از توافق احتمالی صلح، افغانستان را به قهقرا می‌بَرَد و منجر به تکرار تاریخ می‌شود. تعلیق قانون اساسی، منجلمه انتخابات و حق رأی، منجر به هرج‌ومرج خواهد شد و بار دیگر جزیره‌های کوچک قدرت و نظم ملوک‌الطوایفی در افغانستان شکل خواهد گرفت. تجربه‌ی تلخ جنگ‌های چهل‌ساله‌ی داخلی بر سر قدرت و انتقال آن، نباید فراموش یا نادیده گرفته شود. …

تحلیل