شماره ۱۴

صاحب امتیاز: اخگر رهنورد
مدیر مسوول: شریف بهزاد
سردبیر: ریحانه رها
مشاور و مسوول ارتباطات: افضل خلیق
صفحه آرا: سیف الله فیروزی
شورای نویسندگان:
عظیم بشرمل، بشیر یاوری، خالق حیدری، علی رضا کارگر، حسین مرادی، امان شادکام، نجیبه زردشت
شماره تماس:
0781970100
ایمیل:
peiramoon.weekly@gmail.com

تمام حقوق مطالب این وب سایت برای هفته‌نامه پیرامون محفوظ می باشد.